Hội nghị cán bộ công chức-Viên chức năm học 2014-2015

Đăng lúc: Thứ bảy - 11/10/2014 04:30 - Người đăng bài viết: Trường Tiểu học Vân Khánh 1
Hôm nay vào lúc 8h ngày 11/10/2014 trường tổ chức Hội nghị cán bộ Công chức-Viên chức năm 2014 Về dự có Ban giám hiệu nhà trường và Tất cả giáo viên của trường Bầu ra Đoàn chủ tịch: Trung, Tuân, Thúy, Điểm; Thư ký: Trắng, Hà; Ban kiểm tra tư cách: Quyển, Tú
Hội nghị cán bộ công chức-Viên chức năm học 2014-2015

Hội nghị cán bộ công chức-Viên chức năm học 2014-2015Đ/c: Võ Thị Diễm Thúy Chủ tịch Công đoàn thông qua báo cáo tổng hợp các ý kiến của Tổ khối và các bộ phận có liên quan giải trình trước Hội nghị 


Thầy Đỗ Quang Trung Hiệu trưởng nhà trường giải trình các ý kiến của  tổ khối xoay quanh báo cáo  và phương hướng năm học như sau:
NHỮNG CHỈ TIÊU SỐ LƯỢNG VÀ CHẤT LƯỢNG CỤ THỂ:
* Tập thể:
- Trường: Tiên tiến ( UBND Huyện tặng Giấy khen);
- Trường đạt đơn vị văn hóa .
- Công đoàn: Vững mạnh xuất sắc.
- Liên đội Xuất sắc;
- Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.
* Cá nhân:
- Lao động tiên tiến phấn đấu đạt: 33 người trở lên;
- Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường đạt 16 đ/c; cấp huyện đạt 05 đ/c.
- Giáo viên dạy giỏi cấp trường phấn đấu đạt: 18 người trở lên;
- Chiến sĩ thi đua cơ sở phấn đấu đạt: 5 người trở lên;
- Cá nhân được UBND huyện tặng giấy khen phấn đấu đạt: 06 người trở lên; UBND tỉnh tặng bằng khen phấn đấu đạt: 01 người trở lên; không có CBGV yếu kém;
- Có 03 ĐDDH tự làm/ giáo viên dự thi cấp trường;
- Thi vở sạch chữ viết đẹp cấp huyện phấn đấu đạt: 05 học sinh trở lên;
- 100% giáo viên nhập điểm lên phần mềm SMAS 3.0.           
* Chuyên môn:                 
- Thao giảng 6 tiết/ 1 giáo viên/ 1 năm học;
- Sinh hoạt chuyên đề chuyên môn( Tổ khối ):  02 lần/ tháng;
- Dự giờ rút kinh nghiệm đồng nghiệp: 18 tiết/ năm.
* Phổ cập- CMC:
- Huy động trẻ trong độ tuổi đến trường đạt 97 % trở lên. Riêng trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt từ 98 % trở lên.
- Tỉ lệ đạt chuẩn năm 2014:
+  Chống mù chữ: 98 % trở lên;
+  Phổ cập giáo dục tiểu học: 99%;
+  Phổ cập GDTH- ĐĐT: 87 %;
          * Chất lượng giáo dục:
- Tỷ lệ học sinh lưu ban dưới: 3 %.
- Tỷ lệ học sinh bỏ học dưới: 1 %.
- Học sinh lên lớp  thẳng từ 96 % trở lên.
- Học sinh xếp loại tiên tiến, giỏi:  60 % trở lên.
- Cố gắng giữ tỉ lệ học sinh hoàn thành chương trình bậc tiểu học 100% .
- Hạnh kiểm thực hiện đầy đủ: 100 %.
- 100 % học sinh lớp 1 lên lớp cuối năm phải biết đọc, biết viết.


Đỗ Quang Trung hiệu trưởng nhà trường Thông qua quy chế cơ quan như sau:
PHÒNG GD&ĐT AN MINH         
  TRƯỜNG TIỂU HỌC                               
        VÂN KHÁNH 1

 
 
 

        Số:      /QĐ-THVK1                                 
     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 

                  Vân Khánh, ngày 07 tháng 10 năm 2013
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc Ban hành quy chế hoạt động của cơ quan

 
 
 
 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC VÂN KHÁNH 1
 
Căn cứ vào Thông tư số 41/2010/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường Tiểu học;
Căn cứ Nghị định số 71/1998/NĐ-CP ngày 09 tháng 08 năm 1998 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan;
Căn cứ quyết định số 04/2000/QĐ-BGD-ĐT ngày 01 tháng 03 năm 2000 của Bộ Giáo dục & Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường;
Căn cứ vào tình hình thực tế của trường tiểu học Vân Khánh 1,
Theo đề nghị của Công đoàn cơ sở của trườmg tiểu học Vân Khánh 1.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của trường Tiểu học Vân Khánh 1. Các quy định, Quy chế trước đây trái với Quy chế này đều được bãi bỏ.
Điều 2. Ban giám hiệu, các bộ phận đoàn thể, Điểm trưởng, Tổ khối trưởng và toàn thể cán bộ công chức trong trường có trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu VT.
 
                      HIỆU TRƯỞNG
 
 
                      Đỗ Quang Trung
 
 
 
 
 
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN TRƯỜNG
TIỂU HỌC VÂN KHÁNH 1
Ban hành kèm theo quyết định số:   /QĐ- THVK1 ngày 07 tháng 10 năm 2013 của trưòng tiểu học Vân Khánh 1 về việc Ban hành quy chế hoạt động của cơ quan.
Để đảm bảo thực hiện tốt và đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan trường học góp phần nâng cao hiệu quả, chất lượng các mặt công tác. Nay Hiệu trưởng trường tiểu học vân Khánh 1 quy định về chức năng, nhiệm vụ, chế độ làm việc, mối quan hệ công tác trong cơ quan đơn vị như sau:

CHƯƠNG I

VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
 
Điều 1. Vị trí, chức năng. 
- Trường Tiểu học Vân Khánh 1 vừa  là cơ quan chuyên môn của UBND xã, vừa là cơ quan hành chính Nhà nước của ngành Giáo dục – Đào tạo.
Điều 2. Nhiệm vụ chủ yếu của trường là.
- Giúp UBND xã thực hiện chức năng quản lý hành chính Nhà nước về lĩnh vực Giáo dục – Đào tạo ở địa phương.
- Thanh tra, kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở cán bộ công chức thực hiện các quy định về Giáo dục – Đào tạo trong các trường hợp.
- Tổ chức dạy và học theo đúng nội dung, chương trình, mục tiêu và kế hoạch giáo dục Tiểu học của Bộ GD & ĐT.
Điều 3. Quyền hạn.
- Quyền hạn của trường thực hiện theo quy định tại Điều 3 của Điều lệ trường Tiểu học.

CHƯƠNG II

BỘ MÁY TỔ CHỨC
Điều 4. Ban lãnh đạo ( Ban giám hiệu ).
- Trưòng có 1 Hiệu trưởng và 1 Phó Hiệu trưởng giúp Hiệu trưởng điều hành, xử lý công việc.
Điều 5. Các đoàn thể.
- Trường có 02 đoàn thể là Ban chấp hành công đoàn và Ban chấp hành Chi đoàn:
- BCH công đoàn: Gồm có chủ tịch, P. chủ tịch và các uỷ viên do Ban chấp hành bầu ra. Công đoàn là một tổ chức cơ sở có nhiệm vụ chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho cán bộ công chức, đôn đốc, theo dõi chế độ làm việc, tổ chức chấm công.v.v Ngoài ra Ban chấp hành công đoàn còn chỉ đạo trực tiếp Ban thanh tra nhân dân hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ quy định.
- Ban chấp hành công đoàn hoạt động theo Điều lệ công đoàn Giáo dục Việt Nam.
- Ban chấp hành Chi đoàn: Gồm có Bí thư, P. Bí thư và các uỷ viên do Ban chấp hành bầu ra. Chi đoàn hoạt động theo Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và dưới sự chỉ đạo trực tiếp của xã đoàn.   
- Công đoàn và Chi đoàn cùng có nhiệm vụ phát động tổ chức các hoạt động phong trào thi đua theo chủ điểm trong toàn trường.
- Nguyên tắc làm việc của công đoàn và chi đoàn là nguyên tắc phối hợp cùng cấp.
Điều 6. Các tổ chức.
- Trường gồm có 6 tổ khối. Trong đó có 5 tổ khối chuyên môn và 01 tổ hành chính. Mỗi tổ khối có 01 tổ trưởng và các uỷ viên do Hiệu trưởng chỉ định.
- Nhiệm vụ của tổ khối chuyên môn là giúp cho P. Hiệu trưởng phụ trách chuyên môn và giúp cho Hiệu trưởng hoàn thành nhiệm vụ dạy và học và các nhiệm vụ khác trong phạm vi tổ khối của mình.
- Nhiệm vụ của tổ hành chính (văn phòng) là giúp việc cho Ban lãnh đạo hoàn thành công tác hành chính văn phòng theo quy định .
- Mối quan hệ làm việc giữa các tổ khối là quan hệ phối hợp cùng cấp dưới sự lãnh đạo, điều hành của Ban giám hiệu.
Điều 7. Biên chế.
- Biên chế của trường thực hiện theo Thông tư liên tịch số 35/2006/ TTLT – BGDĐT-BNV ngày 23 tháng 08 năm 2006 của liên Bộ GD-ĐT và Bộ nội vụ về việc hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập .

CHƯƠNG III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC
 
Điều 8Nguyên tắc làm việc .
- Lề lối làm việc và quan hệ công tác trong đơn vị trường phải đảm bảo các nguyên tắc sau đây:
- Hiệu trưởng là người lãnh đạo và đứng đầu cơ quan đơn vị trường học, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật và quy định tại Điều 20 của điều lệ trường Tiểu học. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm trước Đảng uỷ, UBND xã vân Khánh; Phòng Giáo dục và UBND huyện An Minh về toàn bộ công việc thuộc chức năng, thẩm quyền của mình kể cả khi phân công hoặc uỷ nhiệm cho Phó Hiệu trưởng hoặc các thành viên khác trong cơ quan.
- Phó Hiệu trưởng giúp Hiệu trưởng chỉ đạo những lĩnh vực công tác của trường do Hiệu trưởng phân công và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về lĩnh vực công tác do mình phụ trách. Đối với những lĩnh vực công tác được phân công phụ trách, Phó Hiệu trưởng có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn cho đối tượng phải thực hiện.
- Trong chỉ đạo, điều hành, xử lý công việc, Ban giám hiệu trường thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ thủ trưởng; đồng thời phát huy tinh thần chủ động, tính sáng tạo, ý thức trách nhiệm cá nhân của từng cán bộ, công chức đảm bảo trật tự, kỷ cương của cơ quan hành chính Nhà nước.
- Những quy định, phân công, chỉ đạo của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng yêu cầu cán bộ công chức trong trường phải thực hiện nghiêm chỉnh.
Điều 9. Công tác lãnh đạo.
- Hiệu trưởng chịu trách nhiệm chung và chịu trách nhiệm cụ thể về một số công việc cơ bản và quan trọng nhất của đơn vị. Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác của các bộ phận – đoàn thể và các tổ, điều phối hoạt động giữa các bộ phận và các tổ.
- Khi Hiệu trưởng đi vắng thì uỷ quyền cho Phó Hiệu trưởng thực hiện việc chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc của đơn vị.
- Khi giải quyết công việc được Hiệu trưởng phân công, Phó Hiệu trưởng được sử đụng quyền hạn và tư cách của Hiệu trưởng, thay mặt Hiệu trưởng và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về kết quả công việc. Tuy nhiên, nội dung công việc giải quyết phải đảm bảo quan điểm, chủ trương, có tính nhất quán.
Điều 10. Chế độ làm việc của các tổ khối.
- Tổ trưởng các tổ khối có trách nhiệm tổ chức, điều hành và tổ  chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng phụ trách công việc của tổ và những công việc được uỷ quyền giải quyết. Xây dựng chương trình, kế hoạch công tác cụ thể từng tuần, từng tháng, từng học kỳ và cả năm học. chương trình, kế hoạch công tác phải được Ban giám hiệu duyệt mới đựơc thông qua.    
- Tổ trưởng phân công công việc cụ thể đối với các thành viên thuộc tổ mình quản lý theo nguyên tắc: Hiệu quả, chất lượng, phát huy năng lực và sở trường chuyên môn. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc và kiểm tra mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch đề ra.
Điều 11.Quan hệ công việc.
- Quan hệ với cơ quan cấp trên: Phục tùng sự chỉ đạo, hướng dẫn và chấp hành các quyết định của cơ quan cấp trên; thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo yêu cầu quy định.
- Quan hệ với cơ quan ngang cấp: Hợp tác chặt chẽ để thực hiện tốt nhiệm vụ.
- Quan hệ với cấp dưới: Chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra hoạt động của cấp dưới; quy định chế độ báo cáo theo yêu cầu.
Điều 12. Trách nhiệm và nghĩa vụ của cán bộ, công chức.
- Mỗi cán bộ, công chức trong trưòng được Hiệu trưỏng giao một số nhiệm vụ và quyền hạn cụ thể. Cán bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi quyền hạn được xác định và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về kết quả công tác được giao; đồng thời có trách nhiệm phối hợp cộng tác với đồng nghiệp trong tổ, trong trường để đảm bảo hiệu quả, chất lượng trong công tác.
- Cán bộ, công chức có trách nhiệm thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định tại Điều 6, 7 quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường ban hành kèm theo quyết định số 04/2000/QĐ–BGDĐT ngày 01/03/2000.
- Mỗi gia đình cán bộ công chức trong trường phải là hộ gia đình Văn hoá. Cơ quan trường phải đạt đơn vị văn hóa.

 

CHƯƠNG IV

MỘT SỐ QUY ĐỊNH VỀ HÀNH CHÁNH CƠ QUAN
 
Điều 13.Chế độ hội họp, giờ giấc làm việc, nghỉ ngơi.
- Ngoài các cuộc họp đột xuất, cơ quan trường có các cuộc họp định kỳ như sau:
- Ban giám hiệu mỗi tuần hội ý một lần để kiểm điểm công việc đã thực hiện và xây dựng kế hoạch công tác tới.
- Mỗi tháng họp Ban Giám hiệu mở rộng 2 lần vào đầu tháng và giữa tháng.
- Họp, sinh hoạt chuyên môn hai lần/ tháng.
- Họp đoàn thể hội đồng giáo viên mỗi tháng 1 lần.
- Họp đoàn thể mỗi tháng 1 lần.
- Trong tất cả các cuộc họp phải đi đúng thành phần, đúng thời gian quy định và họp suốt thời gian triệu tập; không tự ý bỏ ngang, không được nói chuyện riêng làm mất trật tự; tích cực thảo luận, góp ý để cuộc họp đạt kết quả cao.
- Giờ làm việc trong toàn trường thực hiện theo chế độ tuần làm việc 40 giờ:
+ Sáng: Từ 7 giờ đến 11 giờ.
+ Chiều: Từ 13 giờ đến 17 giờ.
- Thời gian nghỉ ngơi:
- Cán bộ, công chức đựơc nghỉ lễ, nghỉ Tết theo quy định của Bộ luật lao động.
- Một năm được nghỉ phép không quá 14 ngày. Nếu cán bộ, công chức nghỉ trên 14 ngày trong năm học thì thời gian nghỉ phép quá quy định sẽ không được hưởng lương, số tiền lương này sẽ được trích trả cho người làm thay.
- Điểm trưởng được quyền giải quyết phép cho giáo viên trong điểm nghỉ tối đa 01 ngày dạy trong một lần nghỉ ( nhưng phải có đơn xin phép ).
 - Cán bộ, giáo viên nghỉ phép từ 2 đến 3 ngày phải trực tiếp xin phép Ban Giám hiệu, phải được Ban Giám hiệu đồng ý và cấp phép mới có giá trị. Trường hợp nghỉ trên 03 ngày phải xin  phép Phòng Giáo dục thông qua nhà trường.
- Điểm trưởng, tổ trưởng có trách nhiệm theo dõi, quản lý việc thực hiện ngày công đối với cán bộ công chức trong phạm vi quản lý. Những trường hợp đi trễ, về sớm, không hoàn thành nhiệm vụ phải thường xuyên được kiểm điểm, nhắc nhở trong các cuộc họp và xem xét trong việc nhận xét, đánh giá, bình bầu thi đua khen thưởng, xếp loại chuyên môn – nghiệp vụ và xếp loại công chức cuối năm.
- Trang phục của cán bộ, công chức trong giờ hành chính theo quy định của Bộ Giáo dục – Đào tạo. Nghiêm cấm uống rượu bia, say rượu trong giờ làm việc.
Điều 14. Chế độ báo cáo.
- Các báo cáo định kỳ: Mỗi cá nhân liên quan đều phải có ý thức, trách nhiệm thực hiện nghiêm chỉnh, cần xây dựng nề nếp, thói quen thực hiện đảm bảo chất lượng và thời gian. 
- Đối với mỗi loại báo cáo, cán bộ được phân công trực tiếp tổng hợp thành báo cáo chung của trường phải làm tối thiểu 2 bản để có bản lưu. 
- Ngoài các báo cáo định kỳ còn có các loại báo cáo đột xuất, mỗi cán bộ và cá nhân có liên quan phải thực hiện đảm bảo yêu cầu quy định. 
- Trong trường hợp ngày nộp báo cáo định kỳ theo quy định trùng vào ngày nghỉ thì thời hạn báo cáo sẽ là ngày liền trước ngày nghỉ đó.
Điều 15. Việc tổ chức họp, hội. 
- Việc tổ chức các cuộc họp, hội tại trường kể cả các đại hội phải được BGH duyệt nội dung, thời gian, thành phần mời mới được phát hành thư mời. Để các cuộc họp, hội đạt kết quả tốt, các cá nhân có liên quan cần chuẩn bị chu đáo nội dung, dự trù kinh phí theo quy định tài chính cho bộ phận kế toán – tài vụ trước 07 ngày, đồng thời chuẩn bị mọi điều kiện để tổ chức tốt cuộc họp, hội.
Điều 16. Thủ tục, trình tự soạn thảo, ban hành văn bản.
- Các văn bản thuộc lĩnh vực chuyên môn của bộ phận nào thì bộ phận đó chịu trách nhiệm dự thảo và hoàn thành văn bản để trình Ban Giám hiệu duyệt. Đối với các văn bản có liên quan đến nhiều bộ phận thì các bộ phận có trách nhiệm cùng tham gia xây dựng dự thảo, trong đó có một bộ phận được giao nhiệm vụ chủ trì ( do Ban Giám hiệu phân công). Các văn bản chung của trường thì văn thư chịu trách nhiệm soạn thảo.
- Trước khi trình ký người soạn văn bản phải xem xét, kiểm tra kỹ lưỡng văn bản về mặt hình thức và nội dung, đảm bảo tính chính xác về nội dung, chuẩn mực về hình thức và chịu trách nhiệm trước Ban Giám hiệu đối với văn bản đó.
- Bộ phận văn thư chịu trách nhiệm lưu trữ tất cả các văn bản do nhà trường phát hành, nhưng trước khi lưu trữ phải cho số, ngày tháng vào văn bản. Sau đó mới được chuyển đi.  
- Các công văn, tài liệu ( kể cả biểu mẫu báo cáo ) của tất cả các cơ quan, các cấp gởi chung cho trường được xử lý theo trình tự sau:
- Người trực tiếp nhận phải ký tắt và ghi ngày tháng năm nhận vào góc trên bên phải công văn. 
- Chuyển cho văn thư để vào sổ theo dõi công văn đến. Văn thư chuyển cho Hiệu trưởng hoặc phó Hiệu trưởng xử lý. Sau khi xử lý, Hiệu trưởng hoặc phó Hiệu trưởng chuyển lại cho văn thư hoặc người tổ chức thực hiện công văn đó.  
* Lưu ý: Nếu công văn đó văn thư chỉ vào sổ theo dõi nhưng chưa lưu thì phải ghi chú rõ ràng trong sổ theo dõi là đã chuyển cho ai để tổ chức thực hiện. Riêng đối với những công văn quan trọng cần phải nhân bản thêm thì phải được sự phê duyệt của Ban Giám hiệu.
 

CHƯƠNG V

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TÀI SẢN
 
Điều 17.
- Tài sản nhà trường được  mua sắm, trang bị theo kế hoạch dự trù kinh phí được duyệt để phục vụ cho yêu cầu công tác. Mỗi cán bộ công chức đều phải có trách nhiệm trông nôm, giữ gìn và bảo quản tài sản, cơ sở vật chất nhà trường . Nếu hư hỏng, mất mát phải có biên bản, lý do chính đáng. Trường hợp do thiếu trách nhiệm trong quản lý, sử dụng thì phải bồi thường.
- Tài sản mới mua sắm hoặc tiếp nhận phải được kế toán theo dõi vào sổ tài sản và được thể hiện đầy đủ các cột mục theo quy định trong sổ tài sản. 
- Hàng năm tài sản nhà trường phải được kiểm kê số lượng, đánh giá chất lượng báo cáo định kỳ theo quy định của Nhà nước do BGH và bộ phận kế toán – tài vụ thực hiện.
Điều 18.  
- Đối với cán bộ, công chức là người địa phương thì phải tự túc về nơi ăn, chốn ở. Nhà trường không chịu trách nhiệm về đất đai, nhà ở cho đối tượng này.

CHƯƠNG VI

SỬ DỤNG, QUẢN LÝ TÀI CHÍNH
Điều 19.
- Nhà trường quản lý, sử dụng kinh phí theo nguyên tắc tài chánh. 
- Thủ quỹ chỉ được phép xuất tiền khi có lệnh chi của chủ tài khoản.     
Điều 20.
 - Khi cán bộ, công chức có nhu cầu tạm ứng kinh phí nhà trường thì phải có đơn xin tạm ứng hẳn hoi và được sự phê duyệt của chủ tài khoản. Nhà trường chỉ giải quyết cho tạm ứng (nếu có tiền mặt) đối với những trường hợp khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến cán bộ, công chức.   
- Nếu cán bộ, công chức có nợ kinh phí nhà trường với bất kỳ khoản nào thì phải thanh toán dứt điểm trong kỳ nhận lương gần nhất. 

CHƯƠNG VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
- Quy chế này được phổ biến đến từng cán bộ, công chức. Tất cả cán bộ, công chức của cơ quan từ thủ trưởng đến nhân viên có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc quy chế này.
- Những quy định trước đây trái với quy chế này đều bị bãi bỏ. Việc sửa đổi, bổ sung những điều khoản trong quy chế do thủ trưởng đơn vị quyết định .
 
Nơi nhận:
- Phòng GD An Minh;
- Lưu VT.
 
                       HIỆU TRƯỞNG
 
 
                       Đỗ Quang Trung

 
Phan Hoài Tuân Phó hiệu trưởng thông qua quy chế hoạt động dân chủ của cơ quan gồm có 
- Tiếp tục thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở đã được ban hành theo quyết định số: 78/QĐ-THVK1, ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng nhà trường Tiểu học Vân Khánh 1. Quy chế này gồm : 03 Chương và 07 Điều.


Lâm Thị Ánh Nguyệt Kế toán nhà trường thông qua quy chế chi tiêu nội bộ
 - Tiếp tục thực hiện Quy chế Chi tiêu nội bộ đã được ban hành theo quyết định số:    /QĐ-THVK1, ngày    tháng    năm 2014 của Hiệu trưởng nhà trường Tiểu học Vân Khánh 1. Quy chế này gồm: 03 Chương và 16 Điều.

Đ/c: Trần Văn Trắng Thư ký hội đồng thông qua Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức-Viên chức năm học 2014-2015

NGHỊ QUYẾT

Hội nghị Cán bộ - Công chức

Năm học 2014  – 2015


 
 
 

Căn cứ điều 11 Nghị định 71/1998/CP ngày 08 tháng 09 năm 1998 của Chính phủ Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 09/1998/TTLT-TCCP-TLĐLĐ ngày 04 tháng 12 năm 1998 của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn về tổ chức và nội dung Hội nghị Cán bộ - Công chức trong cơ quan;
Căn cứ Quyết định 04/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 01/03/2000 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường;
Căn cứ công văn hướng dẫn số 1008/HD-SGDĐT ngày 19/8/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Kiên Giang về việc Hướng dẫn tổ chức Hội nghị Cán bộ, Công chức, viên chức và lao động trong cơ quan trường học;
Sau khi nghe các báo cáo về thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2013-2014 và phương hướng thực hiện nhiệm vụ năm học 2014-2015 toàn thể Cán bộ - Công chức, viên chức trường Tiểu học Vân Khánh 1 nhất trí thông qua Nghị quyết Hội nghị với các nội dung chính như sau:

I. VỀ NHIỆM VỤ NĂM HỌC VÀ CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU :

Phát huy những kết quả, thành tích và các kinh nghiệm của năm học 2014 – 2015, thực hiện yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông và tiếp tục phát triển cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, từng bước thực hiện chuẩn hóa, hiện đại hóa và xã hội hóa, thực hiện tốt chủ trương đổi mới nội dung và phương pháp dạy học; đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp. Trong năm học 2014 – 2015 đơn vị thống nhất tập trung thực hiện các nhiệm vụ và các chỉ tiêu đã được Hội nghị biểu quyết thông qua như sau:
1. Về Phương hướng nhiệm vụ năm học :
- Tiếp tục thực hiện và quán triệt các Nghị quyết của Đảng và chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của luật Giáo dục, luật lao động, luật khiếu nại-tố cáo, pháp lệnh cán bộ công chức, quy chế thực hiện dân chủ trong cơ quan trường học, Điều lệ trường tiểu học, Nội quy, Quy chế của Nhà trường.
- Tiếp tục triển khai các cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.” Nói không với  tiêu cực trong thi cử và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục ...”; " Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo" và phong trào thi đua "Xây dựng Trường học thân thiện, Học sinh tích cực” do Bộ GD&ĐT phát động.
- Tập trung chỉ đạo việc quản lí, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập của học sinh theo chuẩn kiến thức, kĩ năng; tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học, bước đầu thực hiện tích hợp trong dạy học các môn học; đổi mới đánh giá, xếp loại học sinh; chú trọng giáo dục đạo đức, kĩ năng sống cho học sinh; đẩy mạnh ứng
dụng công nghệ thông tin trong dạy học và quản lí; tiếp tục đánh giá sự phù hợp của chương trình, sách giáo khoa cấp tiểu học.
- Đổi mới lề lối, phong cách làm việc. Tiếp tục xây dựng nền nếp, trật tự, kỷ cương trong toàn trường. Thực hiện nghiêm túc giờ giấc làm việc, giảng dạy, hội họp, chế độ báo cáo.
- Củng cố nền nếp hoạt động của các đoàn thể các bộ phận và các tổ khối trưởng. Nâng cao hơn nữa vai trò, chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận và mỗi cá nhân trong tòan trường.
- Đổi mới và sử dụng có hiệu quả đồ dùng, thiết bị dạy học sẵn có. Khuyến khích giáo viên tự làm đồ dùng dạy học phục vụ cho từng tiết dạy. Nâng cao chất lượng và hiệu quả giờ lên lớp ở tất cả các môn học.
- Dạy đủ các môn học bắt buộc ở bậc tiểu học, thực hiện dạy chương trình 35 tuần đối với bậc học Mầm non. Từng bước nâng cao chất lượng dạy và học ở các môn: Nhạc, Họa, Thể dục, Tin học. Góp phần giáo dục toàn diện học sinh. Ngăn chặn và phòng chống các tệ nạn xã hội thâm nhập vào trường học. Thường xuyên chú ý đến công tác giáo dục an toàn giao thông cho CBGV và học sinh.
- Đảm bảo đầy đủ hồ sơ, sổ sách theo quy định. Soạn bài, chuẩn bị bài chu đáo trước khi lên lớp, dạy đúng, đủ chương trình.
- Duy trì tỷ lệ đạt chuẩn PCGDTH- ĐĐT năm 2013 và nâng cao tỷ lệ đạt chuẩn PCGDTH- ĐĐT và CMC năm 2014.
- Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, hạ thấp tỷ lệ học sinh yếu kém, lưu ban, bỏ học. Đảm bảo không có tình trạng dạy thêm, học thêm tràn lan trong trường. Khuyến khích giáo viên bồi dưỡng học sinh yếu kém, học sinh giỏi.
- Củng cố nền nếp chấm công ở các điểm trường. Đẩy mạnh công tác thi đua, khen thưởng trong trường học nhằm thực hiện tốt cuộc vận động “Hai không" với 4 nội dung trong năm học 2014 – 2015.
- Tiếp tục thực hiện phong trào trồng cây xanh lấy bóng mát và cây cảnh, trang trí lớp học. Đảm bảo vệ sinh trường lớp, khuôn viên ở các điểm trường. Xây dựng môi trường giáo dục “Xanh – Sạch - Đẹp” an toàn theo chuẩn 15 tiêu chí.
- Tăng cường công tác dự giờ thăm lớp, kiểm tra chuyên môn, thanh tra chuyên đề, đột xuất, toàn diện. Tổ chức đánh giá, xếp loại chuyên môn nghiệp vụ giáo viên một cách khách quan, công bằng, vô tư.
- Nghiêm khắc xử lý những trường hợp vi phạm chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, của ngành chủ quản; vi phạm Nội quy, Quy chế của Nhà trường và cả những cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Từng bước có kế hoạch sửa chữa những điểm trường xây dựng cơ bản đã xuống cấp. Cần nêu cao tinh thần trách nhiệm trong việc giữ gìn, bảo quản CSVC trường học. Vận động nhân dân và học sinh đóng góp về vật chất để làm hàng rào ở các điểm lẻ.
- Tiếp tục tham mưu cho Đảng ủy phát triển Đảng viên mới trong trường học để đảm bảo chỉ tiêu đã đề ra.
2.Về Giải pháp thực hiện :
- Nhà trường xây dựng cơ cấu tổ chức theo quy định ở Điều lệ Trường Tiểu học.
- Mỗi CBGV thực hiện đúng đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật, của Đảng và Nhà nước, nghiêm chỉnh thực hiện các văn bản pháp quy của ngành giáo dục.
- Thường xuyên tham mưu cho cấp Ủy, chính quyền địa phương gắn nhiệm vụ Giáo dục và Đào tạo với công tác phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương.
- Tổ chức vận động, tuyên truyền trong nhân dân, bằng nhiều hình thức thu hút các tổ chức xã hội tham gia chăm lo cho sự nghiệp Giáo dục nhằm từng bước đẩy mạnh chủ trương xã hội hóa Giáo dục.
- Mỗi cán bộ công chức cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, đoàn kết nhất trí, phát huy nội lực, khắc phục tư tưởng ngại khó. Cần quán triệt sâu sắc và cụ thể hóa phương hướng, kế hoạch của Nhà trường và thường xuyên bám sát chỉ tiêu, kế hoạch đã đề ra để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
- Các bộ phận chức năng trong trường phải bám sát vào phương hướng, kế hoạch này, cần cụ thể hóa thành kế hoạch hàng tháng, học kỳ, cả năm học một cách chi tiết, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để hoạt động có hiệu quả.
- Tổ chức Công đoàn phải thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, kiểm tra cán bộ công chức thực hiện nhiệm vụ. Đẩy mạnh phong trào thi đua hai tốt, nhân rộng các điển hình tiên tiến. Vận động toàn thể CBGV thực hiện tốt các khẩu hiệu;“Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”; “Xây dựng Nhà trường kỷ cương, nền nếp, Xanh - Sạch - Đẹp, bài trừ các tệ nạn xã hội”; “Mỗi thầy giáo, cô giáo  là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” cho học sinh noi theo”; “Tất cả vì học sinh thân yêu”; “Vì lợi ích mười năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trồng người”.
- Củng cố vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Ban thanh tra nhân dân trong trường học. Tăng cường hoạt động thanh-kiểm tra, phát hiện những nhân tố tích cực để điển hình và đồng thời phát hiện những sai trái để uốn nắn, sửa chữa và xử lý.
- Nghiêm khắc xử lý những vi phạm theo quy định của ngành và của Nhà nước làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự của Nhà giáo và của cơ quan đơn vị nhằm lập lại trật tự, kỷ cương, đảm bảo quyền lợi và tính công bằng cho mỗi cán bộ công chức.
- Tổ chức họp giao ban giữa Ban Giám hiệu, các bộ phận, đoàn thể mỗi tháng ít nhất 1 lần. Họp hội đồng giáo viên mỗi tháng 1 lần, thời gian còn lại tập trung cho sinh hoạt chuyên môn nghiệp vụ.
 - Củng cố nền nếp chấm công ở các điểm trường. Tiếp tục hoàn thiện biểu chấm điểm thi đua trong toàn trường. Mỗi đợt thi đua cần phải có kế hoạch rõ ràng, cụ thể, chi tiết về nội dung, thời gian, đối tượng, tiêu chuẩn, kết quả. Có sơ kết, tổng kết, và khen thưởng.
3.Về các chỉ tiêu phấn đấu :
* Tập thể:
- Trường: Tiên tiến ( UBND Huyện tặng Giấy khen);
- Trường đạt đơn vị văn hóa .
- Công đoàn: Vững mạnh xuất sắc.
- Liên đội Xuất sắc;
- Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.
* Cá nhân:
- Lao động tiên tiến phấn đấu đạt: 33 người trở lên;
- Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường đạt 16 đ/c; cấp huyện đạt 05 đ/c.
- Giáo viên dạy giỏi cấp trường phấn đấu đạt: 16 người trở lên;
- Giáo viên dạy giỏi cấp huyện phấn đấu đạt: 0 người trở lên;
- Chiến sĩ thi đua cơ sở phấn đấu đạt: 5 người trở lên;
- Cá nhân được UBND huyện tặng giấy khen phấn đấu đạt: 06 người trở lên; UBND tỉnh tặng bằng khen phấn đấu đạt: 01 người trở lên; không có CBGV yếu kém;
- Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh phấn đấu đạt: 0 người trở lên.
- Có 03 ĐDDH tự làm/ giáo viên dự thi cấp trường;
- Thi vở sạch chữ viết đẹp cấp huyện phấn đấu đạt: 03 học sinh trở lên;
- 100% giáo viên nhập điểm lên SMAS 3.0.
* Chuyên môn:
- Thao giảng 6 tiết/ 1 giáo viên/ 1 năm học;
- Sinh hoạt chuyên đề chuyên môn( Tổ khối ):  02 lần/ tháng;
- Dự giờ rút kinh nghiệm đồng nghiệp: 18 tiết/ năm.
* Phổ cập- CMC:
- Huy động trẻ trong độ tuổi đến trường đạt 97 % trở lên. Riêng trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt từ 98 % trở lên.
- Tỉ lệ đạt chuẩn năm 2014:
+  Chống mù chữ: 98 % trở lên;
+  Phổ cập giáo dục tiểu học: 99%;
+  Phổ cập GDTH- ĐĐT: 87 %;
          * Chất lượng giáo dục:
- Tỷ lệ học sinh lưu ban dưới: 3 %.
- Tỷ lệ học sinh bỏ học dưới: 1 %.
- Học sinh lên lớp  thẳng từ 96 % trở lên.
- Học sinh xếp loại tiên tiến, giỏi:  60 % trở lên.
- Cố gắng giữ tỉ lệ học sinh hoàn thành chương trình bậc tiểu học 100% .
- Hạnh kiểm thực hiện đầy đủ: 100 %.
- 100 % học sinh lớp 1 lên lớp cuối năm phải biết đọc, biết viết.
II. VỀ NỘI DUNG QUY CHẾ DÂN CHỦ,
 Hội nghị đã biểu quyết thống nhất :
- Tiếp tục thực hiện Quy chế Dân chủ cơ sở đã được ban hành theo quyết định số: 78/QĐ-THVK1, ngày 07 tháng 10 năm 2013 của Hiệu trưởng nhà trường Tiểu học Vân Khánh 1. Quy chế này gồm : 03 Chương và 07 Điều.
III. VỀ NỘI DUNG QUY CHẾ CHI TIÊU NỘI BỘ,
 Hội nghị đã biểu quyết thống nhất :
 - Tiếp tục thực hiện Quy chế Chi tiêu nội bộ đã được ban hành theo quyết định số:    /QĐ-THVK1, ngày    tháng    năm 2014 của Hiệu trưởng nhà trường Tiểu học Vân Khánh 1. Quy chế này gồm: 03 Chương và 16 Điều.
IV. VỀ CÁC DANH HIỆU THI ĐUA CHÍNH QUYỀN, ĐẢNG, ĐOÀN THỂ CỦA TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN,
Hội nghị đã biểu quyết thống nhất :
Đơn vị đạt danh hiệu: Đơn vị văn hóa.
Chi Bộ đạt danh hiệu: Trong sạch vững mạnh
Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu: Vững mạnh xuất sắc.
Đoàn TNCS đạt danh hiệu:
-  Tỉ lệ cá nhân đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến”      : 70 %
-  Số cá nhân đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua
+     Cấp Ngành (cấp cơ sở)                             : 05 người
+     Cấp tỉnh                                                    : 00 người.
+     Cấp toàn quốc                                          : 00 người.
Số Tổ Công đoàn đạt danh hiệu “Tổ công đoàn xuất sắc”      : 00 tổ
Số Cán bộ, đoàn viên đạt danh hiệu “Đoàn viên xuất sắc”     : 00 người
V. TRÁCH NHIỆM CỦA THỦ TRƯỞNG - CÔNG ĐOÀN VÀ CÁN BỘ - CÔNG CHỨC:
Trách nhiệm của Thủ trưởng :
Giao nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch cụ thể cho từng Tổ ; kiểm tra các bộ phận thực hiện theo chương trình, kế hoạch đã đặt ra và giải quyết những phát sinh mới sau Hội nghị Cán bộ – Công chức.
Tạo điều kiện thuận lợi cho Cán bộ – Công chức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách như tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi cho cán bộ – công chức ; Thực hiện công khai tài chính, phúc lợi của đơn vị.
Tạo điều kiện để Ban Thanh tra Nhân dân của đơn vị hoạt động theo luật Thanh tra, thực hiện đầy đủ chế độ cho các thành viên Ban Thanh tra Nhân dân và bảo đảm cho Công đoàn thực hiện quyền kiểm tra theo Điều 14 của Luật Công Đoàn và Điều 10 Nghị định 43/2013/NĐ-CP ngày 10/05/2013 của Thủ Tướng Chính phủ quy định chi tiết thi hành Điều 10 của Luật Công Đoàn.
Cùng Ban Chấp hành Công đoàn, mỗi học kỳ 1 lần tổ chức kiểm tra, đánh giá kết qủa thực hiện Qui chế dân chủ trong hoạt động và Nghị quyết Hội nghị Cán bộ – Công chức của đơn vị đã nêu trên và định ra những việc tiếp tục thực hiện.
1.     Trách nhiệm của Ban Chấp Hành Công Đoàn :
Phối hợp với chính quyền tổ chức các đợt thi đua, theo dõi phong trào, sơ kết, tổng kết kịp thời; vận động toàn thể đoàn viên công đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Cùng chính quyền tham gia quản lý các hoạt động của đơn vị theo luật Công đoàn, thực hiện đầy đủ các chỉ tiêu đề ra.
Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ – Công chức. Phát hiện và kiến nghị với Thủ trưởng các biện pháp giải quyết để thực hiện tốt Nghị quyết Hội nghị.
Chỉ đạo Ban Thanh tra Nhân dân của đơn vị thực hiện quyền giám sát, kiểm tra theo quy định của pháp luật.
Phối hợp cùng chính quyền chăm lo cải thiện đời sống cho đội ngũ cán bộ – công chức.
Định kỳ mỗi học kỳ 1 lần Ban Chấp hành cùng với Thủ trưởng kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Hội nghị Cán bộ – Công chức và phong trào thi đua, thông báo cho toàn thể cán bộ công chức của đơn vị được biết.
3. Trách nhiệm của Cán bộ – Công chức :
Đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được phân công trên cương vị công tác của mình, góp phần xây dựng đơn vị phát triển.
Chấp hành đầy đủ mọi chính sách, pháp luật, quy định của Nhà nước và Nội quy, quy định của đơn vị .
Có tác phong giao tiếp đúng mực, tinh thần trách nhiệm trong công tác, giữ vững kỷ cương nề nếp, đảm bảo ngày giờ công.
Nâng cao tính chủ động, tinh thần tự học, tự rèn, giữ gìn và bảo vệ tài sản chung.
Tích cực phản ánh kịp thời tình hình thực hiện của đơn vị và đóng góp ý kiến trên tinh thần xây dựng đúng nơi, đúng lúc.
VI. TRÁCH NHIỆM VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH :
1. Chính quyền và Công đoàn cùng nhau thỏa thuận ký kết Nghị quyết này ; có trách nhiệm thi hành những vấn đề đã ghi trên. Nếu do thiếu tinh thần trách nhiệm không thực hiện đầy đủ, phải chịu trách nhiệm trước tập thể Cán bộ – Công chức của đơn vị và cấp trên.
2. Tập thể Cán bộ – Công chức của đơn vị có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nội dung bản Nghị quyết này.
    3. Thay mặt cho Hội nghị
¨     Về đại diện Chính quyền: Đỗ Quang Trung- Hiệu trưởng.
¨     Về đại diện Công đoàn    : Võ Thị Diễm Thúy- CT. Công đoàn.
¨     Về đại diện CB-CC          : Nguyễn Văn Quyển-Giáo viên.
Cùng ký tên trong bản Nghị quyết này.
          4. Nghị quyết này được toàn thể Hội nghị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 11/10/2014 cho đến khi có Nghị quyết Hội nghị Cán bộ – Công chức mới.
            THỦ TRƯỞNG                                                  ĐẠI DIỆN BCH/ CĐCS
 
 
 
         Đỗ Quang Trung                                                Võ Thị Diễm Thúy
Qua một ngày tổ chức hội nghị thành công thành công tốt đẹp và biên bản kết thúc vào 14h cùng ngày........

Một số hình ảnh buổi hội nghị 

Tác giả bài viết: Trần Văn Trắng
Nguồn tin: TH Vân Khánh 1
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

global lich_phat_song

VTV1 / VTV2 / VTV3 / VTV6

global tivi

Liên kết Website các đơn vị

+ Trường Mầm non:
+ Trường Tiểu học:
+ Trường Trung học cơ sở:
+ Trung Tâm học tập cộng đồng:
+ Liên kết Website Giáo dục & Đào tạo:
+ Liên kết Hệ thống Thư điện tử (Email):
+ Liên kết Chương trình quản lý trực tuyến:
+ Thư viện điện tử:

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào ?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Thống kê trên website

  • Đang truy cập: 27
  • Khách viếng thăm: 26
  • Máy chủ tìm kiếm: 1
  • Hôm nay: 435
  • Tháng hiện tại: 3554
  • Tổng lượt truy cập: 600851

Liên kết