BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ CUỐI NĂM HỌC 2016-2017

Đăng lúc: Thứ tư - 03/05/2017 10:06 - Người đăng bài viết: Trường Tiểu học Vân Khánh 1
Văn bản đánh giá công chức, viên chức cuối năm học 2016-2017
BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ CUỐI NĂM HỌC 2016-2017

BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ CUỐI NĂM HỌC 2016-2017

 

UBND TỈNH KIÊN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
______________ __________________________________________
Số:  1901 /SGDĐT-TCCB Kiên Giang, ngày   17   tháng  11  năm 2016
Về việc đánh giá và phân loại  công chức, viên chức năm 2016.  
 
                   Kính gửi:  
- Lãnh đạo các Phòng, Ban thuộc Sở;
- Lãnh đạo BQL Dự án Đầu tư xây dựng, BQL Ký túc xá Sinh viên Kiên Giang tại thành phố Hồ Chí Minh.   
     
 
Căn cứ Quyết định số 286-QĐ/TW ngày 08/02/2010 của Bộ Chính trị về việc ban hành Quy chế đánh giá cán bộ, công chức;
Căn cứ Nghị định số 56/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức;
Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn việc đánh giá và phân loại công chức, viên chức các đơn vị trực thuộc năm 2016 như sau:
I. ĐỐI TƯỢNG
1. Công chức: bao gồm công chức cơ quan Sở Giáo dục và Đào tạo (riêng công chức là thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp giáo dục sẽ tổ chức đánh giá vào cuối năm học 2016 – 2017).
2. Viên chức: bao gồm viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Ban Quản lý Ký túc xá Sinh viên Kiên Giang tại thành phố Hồ Chí Minh.
II. ĐỐI VỚI CÔNG CHỨC: được tổ chức đánh giá và phân loại theo 04 mức: “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; “Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực” và “Không hoàn thành nhiệm vụ”.
 1. Nội dung đánh giá: thực hiện Khoản 1, Điều 56 Luật Cán bộ, công chức, việc đánh giá công chức thực hiện theo các nội dung sau đây:
- Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Pháp luật của Nhà nước;
- Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc;
- Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ;
- Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ;
- Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ;
- Thái độ phục vụ nhân dân.
* Đối với công chức lãnh đạo, quản lý, ngoài các nội dung nêu trên còn được đánh giá theo các nội dung sau đây (Khoản 2, Điều 56 Luật Cán bộ, công chức):
- Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý.
- Năng lực lãnh đạo, quản lý.
- Năng lực tập hợp, đoàn kết công chức.
2. Tiêu chí phân loại đánh giá công chức: thực hiện theo Điều 18, 19, 20 và 21 của Nghị định 56/2015/NĐ-CP của Chính phủ.
III- ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC: được tổ chức đánh giá và phân loại theo 04 mức: “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”; “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; “Hoàn thành nhiệm vụ” và “Không hoàn thành nhiệm vụ”.
 1. Nội dung đánh giá: thực hiện Khoản 1, Điều 41 Luật Viên chức, được đánh giá theo các nội dung sau:
- Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết;
- Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp;
- Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức;
- Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức.
* Đối với viên chức quản lý, ngoài các nội dung nêu trên còn được đánh giá theo các nội dung sau đây (Khoản 2, Điều 41 Luật Viên chức):
- Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ;
- Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách.
* Lưu ý: Việc đánh giá và phân loại viên chức ở các cơ sở, đơn vị sự nghiệp giáo dục được tổ chức, thực hiện sau khi kết thúc năm học 2016 – 2017.
2. Tiêu chí phân loại đánh giá viên chức: thực hiện theo Điều 25, 26, 27 và 28 của Nghị định 56/2015/NĐ-CP của Chính phủ.
IV. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ
1. Đối với Công chức:
a) Đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị
- Công chức làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao (theo mẫu số 02 của Nghị định 56/2015/NĐ-CP của Chính phủ).
- Công chức trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp của cơ quan, tổ chức, đơn vị để mọi người tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến. Các ý kiến được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.
     + Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị có các đơn vị cấu thành, thành phần tham dự là đại diện cấp ủy đảng, công đoàn, đoàn thanh niên và người đứng đầu các đơn vị cấu thành.
      + Đối với cơ quan, tổ chức, đơn vị không có các đơn vị cấu thành, thành phần tham dự là toàn thể công chức và người lao động của cơ quan, tổ chức, đơn vị.
- Cấp ủy đảng cùng cấp nơi công chức công tác có ý kiến bằng văn bản về công chức được đánh giá, phân loại.
- Giám đốc Sở tham khảo các ý kiến tham gia, quyết định đánh giá, phân loại đối với cấp phó của mình; thông báo kết quả đánh giá, phân loại cho công chức (theo mẫu số 4).
b) Đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý
- Công chức làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao (theo mẫu số 02 của Nghị định 56/2015/NĐ-CP của Chính phủ).
- Công chức trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp của cơ quan, tổ chức, đơn vị để mọi người tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến. Các ý kiến được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp;
- Giám đốc Sở tham khảo các ý kiến tham gia, quyết định đánh giá, phân loại; thông báo kết quả đánh giá, phân loại cho công chức (theo mẫu số 4).
2. Đối với Viên chức:
a) Đối với viên chức giữ chức vụ quản lý
- Viên chức làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao (theo mẫu số 03 của Nghị định 56/2015/NĐ-CP của Chính phủ).
- Viên chức trình bày báo cáo tự đánh giá kết quả công tác tại cuộc họp của cơ quan, đơn vị để mọi người tham dự cuộc họp đóng góp ý kiến. Các ý kiến được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.
     + Đối với cơ quan, đơn vị có các đơn vị cấu thành, thành phần tham dự là đại diện cấp ủy đảng, công đoàn, đoàn thanh niên và người đứng đầu các đơn vị cấu thành.
     + Đối với cơ quan, đơn vị không có các đơn vị cấu thành, thành phần tham dự là toàn thể viên chức và người lao động của cơ quan, đơn vị.
- Cấp ủy đảng cùng cấp có ý kiến bằng văn bản về viên chức được đánh giá, phân loại.
- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị tham khảo các ý kiến tham gia, quyết định đánh giá, phân loại đối với cấp phó của người đứng đầu; thông báo kết quả đánh giá, phân loại cho viên chức (theo mẫu số 4).
b) Đối với viên chức không giữ chức vụ quản lý
- Viên chức làm báo cáo tự đánh giá kết quả công tác theo nhiệm vụ được giao (theo mẫu số 03 của Nghị định 56/2015/NĐ-CP của Chính phủ).
- Viên chức trình bày báo cáo tự đánh giá tại cuộc họp của cơ quan, đơn vị để mọi người đóng góp ý kiến. Các ý kiến được ghi vào biên bản và thông qua tại cuộc họp.
- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị tham khảo các ý kiến tham gia, quyết định đánh giá, phân loại và thông báo kết quả đánh giá, phân loại cho viên chức (theo mẫu số 4).
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Lãnh đạo cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện việc đánh giá và phân loại công chức, viên chức năm 2016. Việc đánh giá và phân loại công chức, viên chức phải hoàn thành trước ngày 12/12/2016.
2. Không áp dụng việc đánh giá và phân loại công chức, viên chức cho đối tượng đang hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ; việc đánh giá đối tượng này do người đứng đầu cơ quan, đơn vị trực tiếp đánh giá trên cơ sở công việc theo hợp đồng được ký kết.
3. Sau khi thực hiện xong việc đánh giá và phân loại công chức, viên chức, Lãnh đạo các Phòng, Ban thuộc Sở tổng hợp, gửi hồ sơ về Phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 15/12/2016 để tổng hợp và trình Lãnh đạo Sở quyết định đánh giá, phân loại công chức, viên chức theo quy định. Hồ sơ gồm: Biên bản họp của cơ quan, đơn vị; Báo cáo tự đánh giá kết quả công tác thông qua Phiếu đánh giá, phân loại của cá nhân.
Đề nghị Lãnh đạo các Phòng, ban thuộc Sở quan tâm chỉ đạo và tổ chức thực hiện theo đúng nội dung công văn này. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, đề nghị đơn vị phản ánh về Phòng Tổ chức cán bộ để được hướng dẫn, giải quyết./.
 
Nơi nhận :   GIÁM ĐỐC
- Như trên;    
- Ban Giám đốc;   (đã ký)
- Lưu: VT, TCCB.    
 
 
Nguyễn Thị Minh Giang
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            Mẫu số 02
Tên cơ quan,
   tổ chức, đơn vị
________
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
 
PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC
Năm 2016
Họ và tên: ...................................................................................................
Chức vụ, chức danh: .................................................................................
Đơn vị công tác: ..........................................................................................
Ngạch công chức: ……………….… Bậc:………. Hệ số lương: ................
I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA CÔNG CHỨC
1. Chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước:
........................................................................................................
2. Phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong và lề lối làm việc:
....................................................................................................................
3. Năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ:
...................................................................................................................
4. Tiến độ và kết quả thực hiện nhiệm vụ:
....................................................................................................................
5. Tinh thần trách nhiệm và phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ:
......................................................................................................................
6. Thái độ phục vụ nhân dân:
.....................................................................................................................
PHẦN DÀNH RIÊNG CHO CÔNG CHỨC LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ
7. Kết quả hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao lãnh đạo, quản lý:
.....................................................................................................................
8. Năng lực lãnh đạo, quản lý:
......................................................................................................................
9. Năng lực tập hợp, đoàn kết công chức:
.......................................................................................................................
II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA CÔNG CHỨC
1. Đánh giá ưu, nhược điểm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Phân loại đánh giá:
(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; không hoàn thành nhiệm vụ)
......................................................................................................................
   Ngày…....tháng……năm 201
         Công chức tự đánh giá
         (ký tên, ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ CÔNG CHỨC
1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi công chức công tác:
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý công chức:
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
 
  Ngày....tháng....năm 201
     Thủ trưởng trực tiếp đánh giá
              (ký tên, ghi rõ họ tên)
 
 
IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CÔNG CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN
1. Nhận xét ưu, nhược điểm:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Kết quả đánh giá, phân loại công chức:
(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; không hoàn thành nhiệm vụ)
.......................................................................................................................
 
  Ngày....tháng....năm 201...
         Thủ trưởng đơn vị
        (ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mẫu số 03
Tên cơ quan,
tổ chức, đơn vị

_____
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
_______________________
 
PHIẾU ĐÁNH GIÁ VÀ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC
Năm 2016
Họ và tên: .....................................................................................................
Chức danh nghề nghiệp: ..............................................................................
Đơn vị công tác: ...........................................................................................
Hạng chức danh nghề nghiệp: ………………. Bậc: …. Hệ số lương: ........
 
I. TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CÔNG TÁC, TU DƯỠNG, RÈN LUYỆN CỦA VIÊN CHỨC:
1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:
........................................................................................................................................................................................................................................................
2. Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:
........................................................................................................................................................................................................................................................
3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:
........................................................................................................................................................................................................................................................
4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:
........................................................................................................................................................................................................................................................
PHẦN DÀNH RIÊNG CHO VIÊN CHỨC QUẢN LÝ
5. Năng lực lãnh đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ:
.................................................................................................................................................................................................................................................
6. Kết quả hoạt động của đơn vị được giao quản lý, phụ trách:
................................................................................................................................................................................................................................................
II. TỰ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI CỦA VIÊN CHỨC
1. Đánh giá ưu, nhược điểm:
............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Phân loại đánh giá
(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau; Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)
………………………………………………………………………...
  Ngày…...tháng…… năm 201
                 Viên chức tự đánh giá
                  (ký tên, ghi rõ họ tên)
 
 
 
 
III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ VÀ LÃNH ĐẠO TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VIÊN CHỨC
1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác:
......................................................................................................................
……........................................................................................................................
2. Nhận xét của lãnh đạo trực tiếp quản lý viên chức:
.......................................................................................................................
……………..............................................................................................................
 
  Ngày......tháng ….. năm 201
        Thủ trưởng trực tiếp đánh giá
                   (ký tên, ghi rõ họ tên)
 
 
IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC CỦA CẤP CÓ THẨM QUYỀN
1. Nhận xét ưu, nhược điểm:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
2. Kết quả đánh giá, phân loại viên chức:
(Phân loại đánh giá theo 1 trong 4 mức sau: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; hoàn thành tốt nhiệm vụ; hoàn thành nhiệm vụ; không hoàn thành nhiệm vụ)
......................................................................................................................
 
  Ngày....tháng …… năm 201
          Thủ trưởng đơn vị
        (ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mẫu số 04
Cơ quan:…………..                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                                                  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  Số:         /TB-……                          ……………, ngày …… tháng …… năm ……
 
THÔNG BÁO
Đánh giá, phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức năm …..
(hoặc nhiệm kỳ………)
 
 
 

-   Họ và tên:........................ .. Ngày, tháng, năm sinh..........................
-  Cơ quan, đơn vị công tác:.................................................................
-   Nhiệm vụ được phân công:...............................................................
         1. Nhận xét ưu, nhược điểm:
         a) Về ưu điểm
……………………………………………………………………………
          b) Về nhược điểm:
…………………………………………………………………………….
          (Trích nội dung từ mục IV trong phiếu đánh giá, phân loại đối với cán bộ, công chức, viên chức kèm theo Nghị định số 56/2015/NĐ-CP của Chính phủ)
          2. Kết quả đánh giá, phân loại:
- Đối với cán bộ, công chức gồm: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ nhưng còn hạn chế về năng lực; Không hoàn thành nhiệm vụ.
- Đối với viên chức gồm: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Hoàn thành tốt nhiệm vụ; Hoàn thành nhiệm vụ; Không hoàn thành nhiệm vụ.
 
Nơi nhận:                                                               THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
- ……                                                                           (ký tên và đóng dấu)
 
 
 
                                                                                                        
 
 
 
 
 
BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ THEO QĐ 14 TẠI ĐÂY !!!!!!!!


BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ THEO QĐ 616 TẠI ĐÂY !!!!!!!!

BIỂU MẪU ĐÁNH GIÁ THEO NĐ56 TẠI ĐÂY !!!!!!!!


 
 
Tác giả bài viết: Trần Văn Trắng
Nguồn tin: Phòng GD&ĐT An Minh
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 

global lich_phat_song

VTV1 / VTV2 / VTV3 / VTV6

global tivi

Liên kết Website các đơn vị

+ Trường Mầm non:
+ Trường Tiểu học:
+ Trường Trung học cơ sở:
+ Trung Tâm học tập cộng đồng:
+ Liên kết Website Giáo dục & Đào tạo:
+ Liên kết Hệ thống Thư điện tử (Email):
+ Liên kết Chương trình quản lý trực tuyến:
+ Thư viện điện tử:

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào ?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Thống kê trên website

  • Đang truy cập: 6
  • Hôm nay: 435
  • Tháng hiện tại: 3607
  • Tổng lượt truy cập: 600904

Liên kết