Kế hoạch tự đánh giá

Đăng lúc: Chủ nhật - 09/03/2014 23:09 - Người đăng bài viết: Trường Tiểu học Vân Khánh 1

PHÒNG GD&ĐT AN MINH

TRƯỜNG TIỂU HỌC

VÂN KHÁNH 1

 
   
 
Số: ../KHTĐG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 
Vân Khánh , ngày 10  tháng 03  năm 2013
 
KẾ HOẠCH
TỰ ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TIỂU HỌC VÂN KHÁNH 1
Năm học 2013-2014
 
1. Mục đích và phạm vi tự đánh giá
a. Mục đích tự đánh giá:
- Tự đánh giá là thể hiện tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm về chất lượng các hoạt động của Trường tiểu học Sơn Mai ; làm rõ thực trạng, quy mô, chất lượng, hiệu quả hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với tôn chỉ mục đích, sứ mạng của trường.
- Từ đó, có một cái nhìn hoàn chỉnh về nhà trường để xác định rõ tầm nhìn, điểm mạnh, điểm yếu, thời cơ, thách thức, đề xuất chiến lược, kế hoạch, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng.
- Tự đánh giá là nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện nhà trường, để giải trình với các cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của trường; để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.
- Kiến nghị với cơ quan cấp trên chỉ đạo, hỗ trợ để trường mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng và hiệu quả.
2. Hội đồng tự đánh giá
a) Thành phần Hội đồng tự đánh giá
Hội đồng tự đánh giá được thành lập theo Quyết định số ... ngày .. tháng ...năm 2013 của Hiệu trưởng Trường tiểu học Vân Khánh 1. Hội đồng gồm có 11 thành viên:
 
TT Họ và tên Chức danh, chức vụ Nhiệm vụ
1 Đỗ Quang Trung Hiệu trưởng Chủ tịch HĐ
2 Phan Hoài Tuân Phó  hiệu trưởng Phó Chủ tịch HĐ
3 Trần Văn Trắng Giáo viên Thư ký
4 Nguyễn Phước Xuyên Tổ trưởng khối 1 Ủy viên
5 Nguyễn Thị Điểm Tổ trưởng khối 2 Uỷ viên
6 Thái Thanh Tuấn Tổ trưởng khối 3 Ủy viên
7 Phan Trọng Hữu Tổ trưởng khối 4 Uỷ viên
8 Võ Minh Duy Tổ trưởng khối 5 Ủy viên
9 Lâm Thị Ánh Nguyệt Kế toán Ủy viên
10 Trần Hoàng Diện Tổng phụ trách đội Ủy viên
11 Võ Thị Diễm Thúy Chủ tịch Công đoàn Ủy viên
 
Nguyên tắc thực hiện công việc:
- Hội đồng TĐG làm việc theo nguyên tắc khoa học, tập trung dân chủ dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hội đồng.
- Tổ Khảo thí và kiểm định chất lượng có trách nhiệm giúp việc cho Chủ tịch Hội đồng trong suốt quá trình thực hiện hoạt động TĐG.
- Quá trình TĐG cần tập hợp được nhiều cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham gia tìm minh chứng, đóng góp ý kiến. Điều đó sẽ góp phần nâng cao năng lực tổ chức, quản lý và hình thành ý thức thục hiện công việc một cách khoa học.
Nhiệm vụ cụ thể của thành viên Hội đồng:
- Chủ tịch Hội đồng: Chịu trách nhiệm chính truớc Phòng GD & ĐT về hoạt động TĐG và bản báo cáo TĐG cuối cùng của trường; đồng thời chịu trách nhiệm về tổ chức hoạt động TĐG, điều động nhân sự, tài chính và tổ chức các cuộc họp của Hội đồng TĐG.
- Phó Chủ tịch Hội đồng: Thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng phân công; giúp Chủ tịch Hội đồng quản lý công việc khi Chủ tịch Hội đồng vắng mặt; kiểm tra tiến độ công việc của các nhóm công tác chuyên trách; góp ý cho bản báo cáo các tiêu chí, tiêu chuẩn và báo cáo chung.
- Uỷ viên: Thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng phân công; góp ý cho bản báo cáo các tiêu chí, tiêu chuẩn và báo cáo chung.
Hội đồng TĐG họp khoảng 8 lần trong suốt cả quá trình tiến hành TĐG, có trách nhiệm phản biện và góp ý cho bản báo cáo đánh giá sơ thảo và báo cáo cuối cùng; tư vấn cho Chủ tịch Hội đồng khi xây dựng kế hoạch TĐG.
b) Nhóm thư ký
 
DANH SÁCH NHÓM THƯ KÝ
 
TT Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ
1 Trần Văn Trắng Thư  ký HĐSP Nhóm trưởng
2 Nguyễn Thị Mỹ Thậm Giáo viên Thành viên
3 Nguyễn Văn Quyển Giáo viên Thành viên
4 Phạm Thị Ngọc Hà Văn thư Thành viên
5 Nguyễn Văn Vũ Giáo viên Thành viên
6 Nguyễn Thị Cẩm hường Giáo viên Thành viên
 
Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên:
 
- Trưởng nhóm thư ký: Chịu trách nhiệm chính về: Tổ chức thiết kế các công cụ điều tra, khảo sát, thiết kế đề cương báo cáo, viết báo cáo sơ thảo và báo cáo cuối cùng.
- Thành viên nhóm ký: Thiết kế các công cụ điều tra, khảo sát, thiết kế đề cương báo cáo, viết báo cáo sơ thảo của các tiêu chuẩn và báo cáo cuối cùng; hoàn thiện báo cáo cuối cùng.
TT Họ và tên Nhiệm vụ Phụ trách TC
1 Trần Văn Trắng Nhóm trưởng Tổng  hợp chung
2 Nguyễn Thị Mỹ Thậm Thành viên Tổng  hợp tiêu chuẩn 1
3 Nguyễn Văn Quyển Thành viên Tổng  hợp tiêu chuẩn 2
4 Phạm Thị Ngọc Hà Thành viên Tổng  hợp tiêu chuẩn 3
5 Nguyễn Văn Vũ Thành viên Tổng  hợp tiêu chuẩn 4
6 Nguyễn Thị Cẩm hường Thành viên Tổng  hợp tiêu chuẩn 5
 
c) Các  nhóm công tác chuyên trách
 
DANH SÁCH NHÓM CÔNG TÁC SỐ 1-PHỤ TRÁCH  TIÊU CHUẨN 1
 
 
TT Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ
1 Nguyễn Thị Mỹ Thậm Nhóm trưởng Chỉ đạo đánh giá Tiêu chuẩn 1
2 Nguyễn Thị Cẩm Tú Thư ký Viết báo cáo Tiêu chuẩn 1
3 Lê Thùy Linh Thành viên Thu nhập thông tin, minh chứng, hoàn thành phiếu đánh giá tiêu chí thuộc Tiêu chuẩn 1
4 Dương Minh Trí Thành viên
5 Nguyễn Long Giang Thành viên
 
 
DANH SÁCH NHÓM CÔNG TÁC SỐ 2-PHỤ TRÁCH  TIÊU CHUẨN 2
 
 
TT Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ
1 Nguyễn Văn Quyển Nhóm trưởng Chỉ đạo đánh giá Tiêu chuẩn 2
2 Bùi Thị Thu Vân Thư ký Viết báo cáo Tiêu chuẩn 2
3   Thành viên Thu nhập thông tin, minh chứng, hoàn thành phiếu đánh giá tiêu chí thuộc Tiêu chuẩn 2
4   Thành viên
 
DANH SÁCH NHÓM CÔNG TÁC SỐ 3-PHỤ TRÁCH  TIÊU CHUẨN 3
 
TT Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ
1 Phạm Thị Ngọc Hà Nhóm trưởng Chỉ đạo đánh giá Tiêu chuẩn 3
2   Thư ký Viết báo cáo Tiêu chuẩn 3
3   Thành viên Thu nhập thông tin, minh chứng, hoàn thành phiếu đánh giá tiêu chí thuộc Tiêu chuẩn 3
4   Thành viên
5   Thành viên
 
DANH SÁCH NHÓM CÔNG TÁC SỐ 4- PHỤ TRÁCH  TIÊU CHUẨN 4
 
 
TT Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ
1 Nguyễn Văn Vũ Nhóm trưởng Chỉ đạo đánh giá Tiêu chuẩn 4
2   Thư ký Viết báo cáo Tiêu chuẩn 4
3   Thành viên Thu nhập thông tin, minh chứng, viết phiếu đánh giá tiêu chí thuộc Tiêu chuẩn 4
4   Thành viên
 
 
DANH SÁCH NHÓM CÔNG TÁC SỐ 5-PHỤ TRÁCH  TIÊU CHUẨN 5
 
TT Họ và tên Chức danh Nhiệm vụ
1 Nguyễn Thị Cẩm hường Nhóm trưởng Chỉ đạo đánh giá Tiêu chuẩn 5
2   Thư ký Viết báo cáo Tiêu chuẩn 5
3   Thành viên Thu nhập thông tin, minh chứng, hoàn thành phiếu đánh giá tiêu chí thuộc Tiêu chuẩn 5
4   Thành viên
5   Thành viên
 
Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên:
 
- Nhóm trưởng: Điều hành mọi hoạt động của nhóm, tổ chức họp nhóm, phân công thu thập minh chứng; chịu trách nhiệm chính về các tiêu chuẩn, kế hoạch thực hiện và báo cáo cuối cùng của các tiêu chuẩn.
- Uỷ viên: Tìm minh chứng, viết sơ thảo các tiêu chí, góp ý cho các tiêu chí, tiêu chuẩn.
- Thư ký nhóm: Viết biên bản, phân loại, mã hoá và lưu trữ minh chứng, phác thảo bản báo cáo các tiêu chuẩn của nhóm.
 
3. Dự kiến các nguồn lực và thời điểm cần huy động
 
TT Tiêu chuẩn Các hoạt động Các nguồn
lực
cần
được huy động
Thời điểm huy động Ghi chú
1 Tổ chức
 và
quản lý
nhà trường
1. Cơ cấu tổ chức bộ máy.
2. Lớp học, số học sinh, điểm trường.
3. Cơ cấu tổ chức và việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ CM, văn phòng.
4. Chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đảm bảo Quy chế dân chủ.
5. Quản lý hành chính, thực hiện các phong trào thi đua.
6. Quản lý các hoạt động giáo dục, quản lý CB, GV, NV, HS, quản lý tài chính, cơ sở vật chất.
7. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn; phòng chống bạo lực, dịch bệnh, các hiểm họa thiên tai, các tệ nạn xã hội .
BGH, Tổ VP, Khối trưởng, TPT, thư ký, GV đứng lớp Ngày 25 hàng tháng  
2 Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh 1.Năng lực triển khai các hoạt động của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.
2. Số lượng, trình độ đào tạo của GV.
3. Kết quả đánh giá, xếp loại GV và việc đảm bảo các quyền của giáo viên.
4. Số lượng, chất lượng và việc đảm bảo chế độ, chính sách đối với nhân viên.
5. Học sinh của nhà trường đáp ứng yêu cầu theo quy định.
BGH,
BCHCĐ
Ngày 25 hàng tháng  
3 Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học 1. Khuôn viên, cổng trường, biển trường, tường rào bảo vệ, sân chơi, bãi tập.
2. Phòng học, bảng, bàn ghế.
3. Khối phòng, trang thiết bị văn phòng phục vụ công tác quản lý, dạy và học.
4. Công trình vệ sinh, nhà để xe, nước sạch,  thoát nước, thu gom rác.
5. Thư viện đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập của CB, GV, NV và HS.
6. Thiết bị, đồ dùng dạy học và hiệu quả sử dụng thiết bị, đồ dùng.
BGH – GV – TPT- TVTB Ngày 25 hàng tháng  
4 Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội 1. Tổ chức và hiệu quả hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.
2. Tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức đoàn thể ở địa phương để huy động nguồn lực.
3. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, huy động sự tham gia của cộng đồng để giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, thực hiện mục tiêu, kế hoạch giáo dục.
BGH - GV - TPT Ngày 25 hàng tháng  
5 Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục
 
1. Thực hiện chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học, các quy định về CM.
2. Các hoạt động ngoài giờ lên lớp.
3. Thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục THĐ ĐT.
4. Kết quả xếp loại GD của học sinh.
5. Tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục thể chất,  ý thức bảo vệ môi trường.
6. Hiệu quả hoạt động GD.
7. Giáo dục KN sống, tạo cơ hội  cho HS học tập một cách tích cực, chủ động, sáng tạo.
BGH, kế toán, thủ quỹ, ban thanh tra nhân dân Ngày 25 hàng tháng  
 
4. Công cụ đánh giá
Sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường Tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành thông tư số 42/2012/QĐ-BGDĐT, ngày 23tháng 11năm 2012 và các tài liệu hướng dẫn khác.
 
5. Dự kiến các thông tin, minh chứng cần thu thập cho từng tiêu chí  (có phụ lục kèm theo)
 
6. Thời gian biểu
 
Thời gian thực hiện tự đánh giá trong năm học:
 
Thời gian

Các hoạt động

Tuần 1
 
- Họp lãnh đạo nhà trường để thảo luận mục đích, phạm vi, thời gian biểu và nhân sự Hội đồng tự đánh giá (TĐG);
- Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng TĐG; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; phân công dự thảo kế hoạch TĐG.         
Tuần 2
 
- Phổ biến chủ trương triển khai TĐG đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường;
- Tổ chức hội thảo về nghiệp vụ triển khai TĐG cho các thành viên của Hội đồng TĐG, giáo viên và nhân viên;
- Hoàn thành kế hoạch TĐG.
Tuần 3 - 7 - Chuẩn bị đề cương báo cáo TĐG;
- Thu thập thông tin và minh chứng;
- Mã hoá các thông tin và minh chứng thu được;
- Cá nhân, nhóm công tác chuyên trách hoàn thiện các Phiếu đánh giá tiêu chí.
Tuần 8 Họp Hội đồng TĐG để:
- Thảo luận về những vấn đề nảy sinh từ các thông tin và minh chứng thu được;
- Xác định những thông tin, minh chứng cần thu thập bổ sung;
- Điều chỉnh đề cương báo cáo TĐG và xây dựng đề cương chi tiết.
Tuần 9-10 - Thu thập, xử lý thông tin, minh chứng bổ sung (nếu cần thiết);
- Thông qua đề cương chi tiết báo cáo TĐG .
Tuần 11-12 - Dự thảo báo cáo TĐG;
- Kiểm tra lại thông tin và minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐG.
Tuần 13-14 - Họp Hội đồng TĐG để thảo luận dự thảo báo cáo TĐG;
- Hội đồng TĐG họp với các giáo viên, nhân viên trong trường để thảo luận về báo cáo TĐG, xin các ý kiến góp ý;
- Hoàn thiện báo cáo TĐG.
Tuần 15 - Họp Hội đồng TĐG để thông qua báo cáo TĐG đã sửa chữa;
- Công bố báo cáo TĐG trong nội bộ nhà trường và thu thập các ý kiến đóng góp.
Tuần 16 Xử lý các ý kiến đóng góp và hoàn thiện báo cáo TĐG
Tuần 17 Công bố báo cáo TĐG đã hoàn thiện (trong nội bộ nhà trường)
Tuần 18 - Tập hợp các ý kiến đóng góp cho quy trình TĐG;
- Nộp báo cáo TĐG.
    (Nội dung và thời gian biểu của kế hoạch này nếu có thay đổi sẽ được Hội đồng TĐG thông báo đến các thành viên).                  
 
                                                                                                       T/M HỘI ĐỒNG TỰ ĐÁNH GIÁ
Nơi nhận:                                                                                                CHỦ TỊCH HĐ
- Thành viên HĐ TĐG;                                                                                       
- Nhóm thư ký;
- Các nhóm công tác chuyên trách;
- Phòng GD & ĐT (để b/c);
- Lưu :VT. Vantrang (3b).                                                       HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THVK1
                                                                                                               ĐỖ QUANG TRUNG
Tác giả bài viết: Trần Văn Trắng
Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 

global lich_phat_song

VTV1 / VTV2 / VTV3 / VTV6

global tivi

Liên kết Website các đơn vị

+ Trường Mầm non:
+ Trường Tiểu học:
+ Trường Trung học cơ sở:
+ Trung Tâm học tập cộng đồng:
+ Liên kết Website Giáo dục & Đào tạo:
+ Liên kết Hệ thống Thư điện tử (Email):
+ Liên kết Chương trình quản lý trực tuyến:
+ Thư viện điện tử:

Thăm dò ý kiến

Bạn thấy website này thế nào ?

Rất đẹp

Đẹp

Bình thường

Xấu

Thống kê trên website

  • Đang truy cập: 4
  • Hôm nay: 435
  • Tháng hiện tại: 3582
  • Tổng lượt truy cập: 600879

Liên kết